MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
JANDARMERIA ROMÂNĂ
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN GALAȚI
"D u n ă r e a    de    J o s"

29.04.216 – Au început înscrierile pentru şcolile militare de jandarmi

29.04.216 – Au început înscrierile pentru şcolile militare de jandarmi

Categorie : Buletine informative

Au început înscrierile pentru şcolile militare de jandarmi

 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi recrutează candidaţi pentru instituţiile militare de învăţământ din Ministerul Afacerilor Interne – Arma Jandarmi şi pentru locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne la instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale.

Pentru anul de învăţământ 2016-2017, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs un număr de 433 locuri în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., după cum urmează:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

14 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,  pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

            – 70 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 68 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 2 locuri alocate S.I.E;

            – 7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 175 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 169 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 6 locuri alocate S.P.P.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

 Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., care formează personal pentru nevoile M.A.I., un număr de 192 locuri, pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, după cum urmează:

Academia Tehnică Militară Bucureşti44 locuri alocate A.I. conform specialităţilor, astfel:

 • 1 loc – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
 • 3 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
 • 7 locuri – Blindate, automobile şi tractoare;
 • 3 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
 • 9 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
 • 8 locuri –Transmisiuni/Comunicaţii;
 • 3 locuri –Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare;
 • 10 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu33 locuri alocate A.I. conform specialităţilor, astfel:

 • 5 locuri – Managementul organizaţiei – Auto;
 • 20 locuri – Management economico-financiar – Finanţe-contabilitate;
 • 8 locuri – Administraţie publică – Intendenţă;

Institutul Medico-Militar – 19 locuri alocate A.I. (Direcţia Militară), specialitatea militară Medicină generală.

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic, 10 locuri alocate A.I. (IGAV), specialitatea militară „Management în aviaţie – Aviaţie piloţi” .

Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” 86 locuri alocate A.I. conform specialităţilor, astfel:

 • 5 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;
 • 22 locuri – Auto;
 • 11 locuri – Construcţii;
 • 17 locuri – Tehnică de comunicaţii;
 • 25 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
 • 2 locuri – Echipament de apărare chimică, bacteorologică, radiologică şi nucleară – CBRN;
 • 4 locuri – Intendenţă.

Repartizarea pe beneficiar a locurilor alocate M.A.I.  la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N, se va realiza ulterior admiterii, în funcţie de media la admitere şi opţiune.

 a. Candidaţii la învăţământul cu frecvenţă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de recrutare:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declarat “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecare pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reabilitarea;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să aibă înălţimea de minimum de 1,65 metri bărbaţii şi 1,60 metri femeile.
 • să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

b. Candidaţii la învăţământul cu frecvenţă redusă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de recrutare:

–   să fie declarat “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

–   să aibă o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de subofiţer sau maistru militar;

– să aibă recomandarea şefului nemijlocit şi a şefului cu competenţe de aprobare a evaluării performanţelor profesionale individuale, recomandare care înlocuieşte caracterizarea de la ultimul loc de muncă;

– să fi fost apreciat la ultima evaluare anuală realizată cu calificativul de cel puţin «foarte bun»,

– să nu fie pus la dispoziţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

–  să nu se afle sub efectul măsurii penale de interzicere a ocupării unei funcţii, exercitării profesiei sau activităţii;

– să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

– să aibă vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar;

Acte şi documente necesare întocmirii dosarului de recrutare

 1. Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, curs cu frecvenţă, se constituie din următoarele acte şi documente:
 2. a) cererea de înscriere;
 3. b) documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii legalizate ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau ale adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul 2016, precum şi documente care atestă absolvirea altor studii;
 4. c) copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. d) curriculum vitae – Europass (CV), autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului;
 6. e) cazierul judiciar al candidatului;
 7. f) avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
 8. g) fişa medicală tip de încadrare în MAI;
 9. h) caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituţie de învăţământ absolvită);
 10. i) trei fotografii 3×4 cm. şi două fotografii 9×12 cm, color;
 11. j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor aparţinând celor care se înscriu pentru locurile alocate minorităţilor/etnicilor, trebuie să conţină suplimentar următoarele documente în original, astfel:

– pentru candidaţii pe locurile alocate distinct etniei rome sau minorităţilor naţionale – se va face prin prezentarea unei adeverinţe din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic minoritar;

– pentru candidaţii de etnie maghiară – aceştia trebuie să dovedească faptul că, au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

În urma aprobărilor solicitărilor beneficiarilor O.M.A.I. nr. 35/2014 şi O.M.A.I. nr. 108/2014 aceştia vor depune suplimentar la dosarul de recrutare şi documentele solicitate de actele normative menţionate, în fotocopie.

Olimpicii vor depune copii legalizate de pe diplomele care certifică premiile obţinute la olimpiadele şcolare internaţionale la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoştinţelor pentru facultatea unde se vor înscrie.

II) Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, se constituie din următoarele acte şi documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) curriculum vitae – Europass (CV);
 3. c) copie a actului de identitate;
 4. d) copii legalizate ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta şi ale foii matricole;
 5. e) copie după ultimul formular de evaluare anuală de serviciu;
 6. f) recomandarea şefului nemijlocit şi a şefului cu competenţe de aprobare a evaluării performanţelor profesionale individuale;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) fişa medicală tip de încadrare în MAI;
 9. i) aviz psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
 10. j) trei fotografii 3×4 cm. şi două fotografii 9×12 cm, color;
 11. k) o copie a borderoului, conformă cu originalul, pentru candidaţii declaraţi „promovat” de către o comisie de verificare a aptitudinilor fizice constituită prin ordin/dispoziţie la nivelul unităţii în care sunt încadraţi;
 12. l) adeverinţă privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care sunt încadraţi candidaţii sau, după ca, structurile care asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unităţi;
 13. m) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, la numerele de telefon: 0236 334161 sau 0236 334152 interior 24535 sau 24407, de  luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Notă :

 1. Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti şi la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., S.R.I. se primesc de către structura de resurse umane până la data de 05.2016, iar pentru şcolile postliceale ale M.A.I, până la data 29.07.2016.
 2. Candidaţii recrutaţi pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de selecţie şi de evaluare a cunoştinţelor.
 3. Fişa medicală de încadrare şi certificatul de examinare psihologica se obţin prin grija Serviciului Resurse
 4. Cerere de înscriere se completează pe tipizatul furnizat de Serviciul Resurse Umane.
 5. Declarația de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare a se completează pe tipizatul furnizat de Serviciul Resurse Umane.

Compartimentul Informare, Relații Publice și cu Publicul


    fiep           eurogendfor  anticoruptie MAI  apel 112  schengen  solvit  SIS II  CNAI